راه اندازی سامانه ثبت نام اینترنتی بازار هنر

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه گردشگری استان گیلان با راه اندازی سامانه اینترنتی ثبت نام بازار هنر از
طریق وب سایت شرکت توسعه گردشگری استان گیلان به نشانی www.gtdc.ir و همچنین پرداخت هزینه های
مربوطه از طریق درگاه بانکی اینترنتی گامی نو در جهت تسریع و بروز رسانی در حوزه ی بازار هنر رقم
خورد.هنرمندان صنایع دستی استان می توانند ازاین طریق به آسانی درخواست خودجهت شرکت در بازارهنر را
ثبت نمایند.