ضوابط بهره برداری، ارزیابی و درجه بندی اقامتگاه های بوم گردی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ضوابط مهمانپذیر

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ضوابط خانه کاشانه

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ضوابط هتل آپارتمان

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

درجه بندی مهمانخانه ها

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ضوابط درجه بندي واحدهاي پذیرایی واقع در مسیرهاي جهانگردي

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی