فرم تقاضای همکاری سرمایه گذاری

سرمایه گذاران محترم ،خواهشمند است جهت تکمیل پرونده و تسریع در روند مقدماتی پروژه  مورد نظر، نسبت به تکمیل فرمهای ارائه شده در فایلهای ذیل اقدام و به معاونت سرمایه گذاری ارسال نمائید.

فرم ارزیابی سرمایه گذاران

سرمایه گذاران محترم ،خواهشمند است جهت تکمیل پرونده و تسریع در روند مقدماتی پروژه  مورد نظر، نسبت به تکمیل فرمهای ارائه شده در فایلهای ذیل اقدام و به معاونت سرمایه گذاری ارسال نمائید.