شرح وظايف معاون سرمايه گذاري شركت توسعه گردشگري گيلان

ايجاد هماهنگي و كسب اطلاعات مورد نظر از مراكزي چون شركت توسعه گردشگري ايران و شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي
ايران ، سازمان ميراث فرهنگي استان، بخش مربوطه در استانداري گيلان، فرمانداري ها و شهرداري ها.
جمع آوري و بررسي اطلاعات بدست آمده از شركت كنندگان در همايشهاي گردشگري در سطح كشور و استان گيلان و فراهم
نمودن زمينه هاي برقراري ارتباط با آنان.
كسب اطلاع ، شناسايي ، بررسي و جستجو بين فعالان بخش اقتصادي در حوزه هاي دفتر فني استانداري ، سازمان نظام مهندسي ،
انجمن صنفي پيمانكاران ساختماني ، تاسيساتي، جامعه مشاورين.

جواد نوروزپور

معاون سرمایه گذاری